Law & Justice Review 23. Sayı

4.01.2022     1.01.2022 00:00:00     23     7852     1750Sayı 23 MAKALELER

 1. SIXTY YEARS OF EUROPEAN INTEGRATION AND GLOBAL POWER SHIFTS
  Avrupa Bütünleşmesi ve Küresel Güç Değişimlerinin Altmış Yılı
  Mustafa Serhat KAŞIKARA
 2. A NEW SUGGESTION ON THE AMERICAN EXPERIENCE OF THE LIMITS OF MEDIATION CONFIDENTIALITY
  Arabuluculuk Gizliliğinin Sınırlarına İlişkin Amerikan Deneyimine Dair Yeni Bir Öneri
  Mustafa Erdem ATLIHAN
 3. READMISSION AGREEMENTS IN EUROPE AND THE EUROPEAN UNION-TURKEY READMISSION AGREEMENT: FROM PAST TO PRESENT
  Avrupa’da Geri Kabul Anlaşmaları ve Avrupa Birliği-Türkiye Geri Kabul Anlaşması: Geçmişten Günümüze
  Selim MİSAFİR
 4. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT EN DROIT INTERNATIONAL : LA CONDITION D’ÊTRE « RECONNUS PAR LES NATIONS CIVILISÉES » ET LA DÉTERMINATION DES PRINCIPES À APPLIQUER
  Uluslararası Hukukta Hukukun Genel İlkeleri: “Medeni Milletlerce Tanınmış” Olma Şartı ve Uygulanacak İlkelerin Belirlenmesi
  Mehmet Emin BÜYÜK
 5. LIMITING/DISSOLVING POLITICAL PARTIES DUE TO TERRORISM: NATIONAL RESPONSES OF THE UK, SPAIN, AND TURKEY UNDER THE REVIEW OF THE ECtHR
  Terörizm Gerekçesiyle Siyasi Partilerin Kapatılması/Sınırlandırılması: AİHM İncelemesi Işığında Birleşik Krallık, İspanya ve Türkiye’nin Tedbirleri
  İlyas Fırat CENGİZ
 6. ENFORCEMENT IN TURKEY OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS: THE CHALLENGE OF BUSINESS LOCATION
  Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de İcrası: İşyerinin Bulunduğu Yer Sorunu
  Erman EROĞLU
 7. A CRITICAL EVALUATION OF THE PROVISIONS INCLUDING THE CONCEPT OF ‘REASON’ IN THE TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE
  Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ‘Gerekçe’ Kavramına Yer Veren Hükümlerin Eleştirel Bir İncelemesi
  Caner GÜRÜHAN
 8. THE INTERNATIONAL JURISDICTION OF COURTS IN DISPUTES CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY LAW
  Fikrî Mülkiyet Hukukuna İlişkin İhtilaflarda Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi
  Ebru YILMAZSOY